Home / Nhân vật lịch sử

Nhân vật lịch sử

Khái niệm

Nhân vật lịch sử thường được hiểu là những đã người sống trong quá khứ. Họ từng có tham gia nhiều ít và về mặt này mặt khác trong quá trình diễn tiến của lịch sử. Không phân biệt hoàn cảnh xuất thân hay lý lịch tốt xấu.

Nhân vật lịch sử vì thế không nhất thiết phải là danh nhân. Họ đều là những con người nên có mặt tốt mặt xấu. Họ có những lúc yếu mềm lầm lỗi. Nhưng tất cả đều có vai trò riêng trong một bối cảnh lịch sử nhất định.

Để bình luận về con người trong lịch sử không thể thiếu sự công bằng. Luôn phải biết đặt con người vào trong hoàn cảnh cá nhân cụ thể. Cùng với những mối tương tác nhân quả của các sự kiện chi phối bên ngoài. Từ đó có được quan điểm phóng khoáng khoan dung. Biết hòa giải với quá khứ trong tinh thần cởi mở để hướng đến tương lai.

Luật sư Vũ Trọng Khánh -Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên, Người chấp bút cho Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Luật sư Vũ Trọng Khánh với chủ tịch Hồ Chí Minh

Luật sư Vũ Trọng Khánh, sinh năm 1912, quê quán ở thôn Cự Đà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Sơn Bình (nay là Hà Nội). Ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên, đồng thời là người khởi thảo bản hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ …

Xem chi tiết...