Home / Văn hóa

Văn hóa

Khái niệm

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần. Do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Nó thể hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.

Khi nghiên cứu quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người. C.Mác và Ph.Ăngghen đã khái quát các hoạt động của xã hội thành hai loại hình hoạt động cơ bản. Đó là “sản xuất vật chất” và “sản xuất tinh thần”. Do đó, văn hóa bao gồm cả vật chất và tinh thần.

Văn hóa Vật chất

Là năng lực sáng tạo của con người. Được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất.

văn hóa tinh thần

Là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị. Được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người.

Nhã nhạc Cung đình Huế

nhã nhạc cung đình huế

Huế được lựa chọn làm Kinh đô Triều Nguyễn, là trung tâm văn hóa chính trị của dân tộc Việt (1788-1945). Nơi đây hội tụ nhiều nhân tài trên khắp mọi miền đất nước và cũng là nơi giao thoa của các nền văn hóa khác nhau. Chính nơi đây, …

Xem chi tiết...